• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

МЕРКИ

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СТРЕСА

ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГЕЕ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” – КЪРДЖАЛИ

І. СРЕДА

      1. Моделиране на училищната среда близка и безопасна за учениците – включване на учениците при подготовката, оформянето и поддържането на материално-техническата база в училище.

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Стимулиране на подкрепящи, позитивни взаимоотношения между родители, учители и ученици:

-  изработване и приемане на съвместни правила, осигуряващи безопасност и сигурност;

-  подкрепа на ученици при стресови събития в семейството;

ІІІ. ДЕЙНОСТИ

1. Организиране и включване на учениците в извънкласни форми на работа, в които могат да се изяват и докажат.

2.  Провеждане на тематични беседи в часовете на класа.

ІV. АДАПТАЦИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА И ЖИВОТА В ПГЕЕ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА”

1. Организиране на родителски срещи съвместно с учениците за обсъждане на изискванията в училище и мотивиране на позитивни нагласи и очаквания като средство за намаляване на стреса.

2. Индивидуална и групова помощ на ученици, при които съществуват предпоставки за стрес – преход от едно населено място в друго, смяна на дома с общежитие или квартира, недобро владеене на българския език.

3. Осигуряване на подкрепа на ученици в неравностойно социално, финансово, здравословно състояние чрез консултации със специалисти.