• 0361/6 29 31
 • info-909112@edu.mon.bg
 • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

ПРОФЕСИЯ - ЕЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ - ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

/обучение чрез работа в "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ЧАСТ ОТ ГРУПАТА НА EVN БЪЛГАРИЯ, „ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „КЯШИФ" ЕООД, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, „ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ“ АД И "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД /

 • СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ
 • СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО
 • СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Специалността дава възможност за придобиване на знания и умения за извършване на монтаж, поддържане и ремонт на електрически инсталации, табла, кабелни съоръжения и електрообзавеждането на производствени механизми, както и за проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби. Осигурява се трудов договор и заплащане по време на обучението по практика в XI и XII клас.

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" може да заема длъжностите: електротехник, технически ръководител, енергетик, ръководител на група, предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация. На завършилите специалността се осигурява работа в:

 • ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ЧАСТ ОТ ГРУПАТА НА EVN БЪЛГАРИЯ
 • „ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
 • „КЯШИФ" ЕООД
 • „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД
 • „ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ“ АД
 • "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД.

Учениците от специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО получават стипендия през целия курс на обучение.