Нашите ученици

Валидиране

     През учебната 2013/2014 г. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ работи по проект BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще”.

    Проектът се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” и попада в обхвата на Приоритетна ос 4 "Подобряване достъпа до образование и обучение ” и област на интервенция 4.3 "Развитие на системата за учене през целия живот”

Каква е целта на проекта?

Целта на проекта е да създаде и изпробва система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности.

Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.

Какво е валидиране?

Това е процес, при който дадено лице е постигнало учебни резултати, изградени спрямо съответния стандарт. Има четири етапа:

-          Установяване на наличието на конкретен опит у дадено лице чрез провеждане на събеседване;

-          Документиране на опита на лицето;

-          Официално/обективно оценяване на установения опит;

-          Удостоверяване на резултатите от оценяването, които могат да покажат частична или пълна квалификация.

Какви са ползите от проекта за кандидата?

Възможност за „документиране“ на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално или самостоятелно учене.

Възможност за признаване на квалификация (втори шанс) за преждевременно напусналите училище.

След валидиране на компетентности, придобити чрез неформално или самостоятелно учене се разширява достъпът до формално образование и обучение, подобрява се мотивацията за учене и развитие, в т.ч. на групите в неравностойно положение.

Повишават се възможностите за трудова реализация, запазване на работно място, по-добро кариерно развитие, повишаване на трудовото възнаграждение.

Възможност за по-бърз и по-гъвкав път за получаване на документ за придобиване на квалификация в сравнение с традиционното обучение.

Дава се възможност уменията, които хората са натрупали в живота, да придобият пазарна стойност.

В ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ ще се извършва валидиране на знания, умения и компетентности по следните професии и специалности:

 

 

Професионално направление Професия Специалности
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА 522010 Електротехник 5220103 Електрообзавеждане на производството;
5220109 Електрически инсталации
522020 Електромонтьор 5220204 Електрообзавеждане на производството;
5220210 Електрически инсталации.
ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии;
5230502 Компютърни мрежи.
523060 Монтьор на компютърни системи 5230601 Компютърна техника и технологии;
5230602 Компютърни мрежи

 

За по вече информация може да посетите сайта на проекта: http://validirane.mon.bg/

Новини