Училищни документи

1. Правилник за устройството и дейността на училището

2. Етичен кодекс

3. Стратегия за развитие на училището

4. Мерки за повишаване качеството на образование

5. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

6. Правилник за вътрешния ред в общежитието

7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище

9. Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

10. Годишен план на училището

11. Дневен режим

12. Седмично разписание на часовете за първи учебен срок

13. Списък на учебниците

14. График за втори час на класа

15. График за приемното време на учителите

16. График за консултации

17. Групи и модули за третия час по ФВС

18. График за контролни и класни работи

19. Учебни планове

20. Утвърден бюджет, тримесечни отчети и годишния отчет за изпълнението му

Отчет 31.12.2019 година

Отчет 31.03.2020 година

Отчет 30.06.2020 година

Отчет 30.09.2020 година

21. Свободните места в паралелките

22. Утвърден план-прием с врок до 30 март

23. Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите

24. Училищна програма за занимания по интереси

25. Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа, винтернет и при обучение в електронна среда от разстояние

 

 

 

Новини