Училищни документи

Правилник за устройството и дейността на училището

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за вътрешния ред в общежитието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Годишен план на училището

Седмично разписание на часовете за втори учебен срок

Дневен режим

Списък на учебниците

График за втори час на класа

График за приемното време на учителите

График за консултации

Работно време на библиотеката

Групи и модули за третия час по ФВС

График за контролни и класни работи

Учебни планове

Бюджет 2020

Отчет 31.12.2019 година

Отчет 31.03.2020 година

Отчет 30.06.2020 година

Новите и променени закони и заповеди от МОН

Новини