Нашите ученици

Специалности

В ПГЕЕ се обучават ученици в следните специалности:

ПРОФЕСИЯ - ЕЛЕКТРОТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ - ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ /обучение чрез работа в "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ЧАСТ ОТ ГРУПАТА НА EVN БЪЛГАРИЯ, „ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „КЯШИФ" ЕООД, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, „ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ“ АД И "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД /

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА
ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ – Специалността дава възможност за придобиване на знания и умения за извършване на монтаж, поддържане и ремонт на електрически инсталации, табла, кабелни съоръжения и електрообзавеждането на производствени механизми, както и за проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби. Осигурява се трудов договор и заплащане по време на обучението по практика в XI и XII клас.
РЕАЛИЗАЦИЯ - Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" може да заема длъжностите: електротехник, технически ръководител, енергетик, ръководител на група, предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация. На завършилите специалността се осигурява работа в ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ЧАСТ ОТ ГРУПАТА НА EVN БЪЛГАРИЯ, „ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „КЯШИФ" ЕООД, „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, „ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ“ АД И "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД.

ПРОФЕСИЯ - ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ - ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ – Специалността дава възможност за придобиване на знания за устройството, електрообзавеждането и електронните системи в автомобила, както и практически умения за неговата експлоатацията и диагностиката. Учебният план на тази специалност включва предметите „Безопасност на движението“ и „Учебна практика по управление на моторно превозно средство“, които дават право за придобиване на напълно безплатно свидетелство за управление на МПС категория „В“.
РЕАЛИЗАЦИЯ - Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Електромонтьор" може да работи в специализирани сервизи за диагностика и ремонт на автомобили, транспортни и търговски фирми, да участва в разработването на конструктивна и технологична документация, както и да развие собствен бизнес.

ПРОФЕСИЯ - МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ - АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ – Животът на човека в съвременния индустриализиран свят е немислим без роботите и системите за автоматично управление. Обучението по тази специалност дава възможност за придобиване на знания и умения в областта на монтажа, експлоатацията и ремонта на системите за автоматизация и роботизация, проектирането и настройката на системите за автоматично регулиране на различни параметри в битови и производствени машини и съоръжения.
РЕАЛИЗАЦИЯ - Придобилият втора степен на професионална квалификация по професия "Монтьор по автоматизация" може успешно да работи в производствени предприятия и фирми в областта на енергетиката, електрониката, машиностроенето и други сфери на промишлеността.
Най-големите фирми от област Кърджали – „СЕРТА БЪЛГАРИЯ“ АД, „ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „КЯШИФ“ ЕООД, „ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ“ АД подкрепят обучението по тази специалност и се ангажират да осигурят работа завършилите ученици.

Учениците от специалностите ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА и АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ получават стипендия през целия курс на обучение.

ПРОФЕСИЯ - ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
СПЕЦИАЛНОСТ - КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА
ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ – След завършване на обучението по специалността учениците ще могат да инсталират необходимия системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталират приложен софтуер според изискванията на клиента, да създават и администрират локални компютърни мрежи, да ги свързват към Интернет/Интранет, да тестват, диагностицират и отстраняват проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства.
РЕАЛИЗАЦИЯ - Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на компютърни системи“ може да намери реализация като приложен специалист в областите - изграждане и поддръжка на компютърни мрежи и системи, техническо осигуряване и защита на компютърни системи и мрежи, програмно осигуряване на компютърни системи и мрежи, може да се реализира като предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация.

 

Новини