СЪОБЩЕНИЕ

  • ОТ 13.07.2020Г ДО 16.07.2020Г – ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВИ ЕТАП ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ;
    ОТ 20.07.2020Г ДО 22.07.2020Г – ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, КЛАСИРАНИ НА ВТОРИ ЕТАП;
    НА 30.07.2020Г – ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

 

ПРИЕМ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2020/2021 ГОДИНА

Срокове за подаване на документи и записване на ученици

 

Дуално обучение - твоят шанс за успех

 

Защо да избера ПГЕЕ!?

 

Рекламен клип - Компютърна техника и технологии

Рекламен клип - Електрообзавеждане на производството

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 2020/2021 ГОДИНА

Приложение към заповед за държавен план - прием за 2020/2021 учебна година

  • Балобразуване

Балът за класиране на учениците се формира като сбор от удвоените резултати от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

  • График за дейностите по приемането на ученици:
  • Заповед МОН
  • Прием – специалности

В ПГЕЕ се осъществява прием на ученици след завършено основно образование в следните специалности:

ПРОФЕСИЯ - ЕЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ - ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ /обучение чрез работа в EVN България и Интернешънъл Пауър Съплай“ АД /

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ – Специалността дава възможност за придобиване на знания и умения за извършване на монтаж, поддържане и ремонт на електрически инсталации, табла, кабелни съоръжения и електрообзавеждането на производствени механизми, както и за проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби. Осигурява се трудов договор и заплащане по време на обучението по практика в XI и XII клас.

РЕАЛИЗАЦИЯ - Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" може да заема длъжностите: електротехник, технически ръководител, енергетик, ръководител на група, предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация. На завършилите специалността се осигурява работа в EVN и „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД .

ПРОФЕСИЯ - ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ - ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТОРА

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ – Специалността дава възможност за придобиване на знания за устройството, електрообзавеждането и електронните системи в автомобила, както и практически умения за неговата експлоатацията и диагностиката. Учебният план на тази специалност включва предметите „Безопасност на движението“ и „Учебна практика по управление на моторно превозно средство“, които дават право за придобиване на напълно безплатно свидетелство за управление на МПС категория „В“.

РЕАЛИЗАЦИЯ - Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Електромонтьор" може да работи в специализирани сервизи за диагностика и ремонт на автомобили, транспортни и търговски фирми, да участва в разработването на конструктивна и технологична документация, както и да развие собствен бизнес.

Учениците от специалностите ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО и ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА получават стипендия през целия курс на обучение.

 

ПРОФЕСИЯ - ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ - КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ – След завършване на обучението по специалността учениците ще могат да инсталират необходимия системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталират приложен софтуер според изискванията на клиента, да създават и администрират локални компютърни мрежи, да ги свързват към Интернет/Интранет, да тестват, диагностицират и отстраняват проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства.

РЕАЛИЗАЦИЯ - Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на компютърни системи“ може да намери реализация като приложен специалист в областите - изграждане и поддръжка на компютърни мрежи и системи, техническо осигуряване и защита на компютърни системи и мрежи, програмно осигуряване на компютърни системи и мрежи, може да се реализира като предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация.

 

Новини