Учебни планове

ПРОФЕСИЯ код № 522010 

EЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ код № 5220103

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

VIII а клас

ІХ а клас

ХІ а клас

ХІІ а клас

ПРОФЕСИЯ код № 522020 

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ код № 5220107

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

VIII б

ПРОФЕСИЯ код № 522010 

EЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ код № 5220106

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

б

Х а

ХІ а

ХІІ а

ПРОФЕСИЯ код № 52305

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ код № 5230501

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

VIII в клас

ІХ а клас

Х б клас

ХI б клас

ПРОФЕСИЯ код № 52305

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ код № 5230502

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

ХІІ б клас

Новини