Нашите ученици

Нова форма на общуване и съвместно  решаванена проблемите избраха учителите и родителите от ПГЕЕ. На 10.11.2012 год. се организира семинар на тема „Работа без стрес!”, в който учители и родители на възпитаниците от ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” се изправиха пред един особено необходим за преодоляване момент в съвместната им възпитателна дейност – СТРЕСЪТ. Обучението се организира извън училищната среда – в конферентната зала на „Главатарски хан”.
Лектор на семинара беше гл. ас. Маргарита Атанасова, преподавател в ПУ, филиал „Любен Каравелов” – гр. Кърджали. Целта бе да се формулират и постигнат реално изпълними мерки за осъществяване на учебно-възпитателния процес при учениците така, че те да работят в училищна и семейна среда без стрес. Курсът методически бе разработен и организиран на базата на интерактивните техники и форми, като бяха предвидени въпросник и методика за самоизследване, както и тренинг за осмисляне на индивидуалния и груповия опит.
Строгите стереотипи и формулировки, които обичайно съпътстват занятия от подобен тип, този път бяха решени креативно. След теоретичната обосновка на понятието стрес, на основните симптоми на стреса и разпознаването на  основните източници на стреса в семейната и училищната среда, се проведе тренинг, на който родителите и учителите съвместно трябваше да намерят най-точните формулировки на факторите, които предизвикват стрес у децата, а след това отново съвместно да набележат и мерки за преодоляването на състоянията на тревожност и несигурност у подрастващите.
Удовлетворени от съвместната работа, родители и учители бяха категорични в желанието си тази форма на обсъждане и решаване на проблемите да продължи и занапред.

Новини