Нашите ученици

Учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” за трета поредна година, се включиха в реализирането на дейностите по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Партньори на училището са едни от най – известните фирми от град Кърджали - „Горубсо – Кърджали” АД, „Технолукс“ ООД, "Трейс Руут" ООД, „Ротел” ООД и "Униматикс" ООД. Те осигуряват реални работни места на 51 младежи от 10 и11 клас от за да приложат на практика наученото в учебните часове.

Момчетата от от специалност „Електообзавеждане на производството“ ремонтират електрически двигатели и трансформатори и участват в поддръжката на инсталацията на „Горубсо – Кърджали” за преработка на златосъдържащи руди .

Фирмите „Технолукс“, "Трейс Руут", „Ротел” и "Униматикс" дават възможност на нашите ученици от специалност „Компютърна техника и технологии“ да приложат на практика наученото в училище, като тестват, откриват и отстраняват проблеми и дефекти, инсталират системен и специализиран софтуер в компютърни системи и периферни устройства.

Практическото обучение на учениците е добра основа за бъдещото им реализиране на трудовия пазар, а полученото възнаграждение от 300 лв. за 240 работни часа е материалното удовлетворение за добре свършената работа.

За пореден път училището и бизнеса се убедиха, че в днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в образованието и квалификацията на младите хора.

Новини