Нашите ученици

     Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“, град Кърджали за пореден път приключи успешно проект финансиран от Европейския съюз.

    Проект „Сътрудничество между образование и бизнес – път за постигане на качествено професионално обучение“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” е насочен към актуализиране на професионалното образование и обучение в съответствие с изискванията на съвременният трудов пазар и бизнеса.

   Основна негова цел е актуализиране на училищните учебни планове на специалностите „Електрообзавеждане на производството“ и „Компютърна техника и технологии“, разработване и актуализиране на учебни програми за свободно – избираема подготовка по „Възобновяеми източници на енергия“ и изпитни материали, съвместно с партньора – работодател "Аниди" ЕООД.

     В резултат на обучението 93 ученика от 10, 11 и 12 клас получиха основни познания за проектиране и изграждане на фотоволтаични системи за добиване на електрическа енергия от Слънцето. Придобитите знания и квалификация формираха нови практически умения в учениците, потребни на бизнеса. Създадоха предпоставки за личностното и професионалното им развитие, в съответствие с техните интереси и потребности. Всеки ученик получи сертификат за проведеното обучение.

     Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на стойност 109 593, 62 лв.

   Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието и науката.

  

Новини