Нашите ученици

Учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” за втора поредна година, приключиха успешно практическото си обучение по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Партньори на училището бяха едни от най – известните фирми от град Кърджали - „ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” АД, „РОТЕЛ” ООД, "ТРЕЙС РУУТ" ООД и "УНИМАТИКС" ООД. Те осигуриха реални работни места на 28 младежи от 11 клас за да приложат на практика наученото в учебните часове.
В "ГОРУБСО -КЪРДЖАЛИ" учениците от специалност „Електообзавеждане на производството“ ремонтираха електрически двигатели и трансформатори и участваха в поддръжката на инсталацията за преработка на златосъдържащи руди.
Момчетата от специалност „Компютърна техника и технологии“ инсталираха системен и специализиран софтуер на компютърни системи, тестваха, откриваха и отстраняваха проблеми и дефекти в компютърни системи и периферни устройства в "ТРЕЙС РУУТ", „РОТЕЛ” и "УНИМАТИКС".
Практическото обучение на учениците е добра основа за бъдещото им реализиране на трудовия пазар, а полученото възнаграждение от 300 лв. за 240 работни часа е материалното удовлетворение за добре свършената работа.
За пореден път училището и бизнеса се убедиха, че в днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в образованието и квалификацията на младите хора.
  

Новини