Нашите ученици

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“, град Кърджали за пореден път спечели финансиране от Европейския съюз на стойност 109 593, 62 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”.
Проектът № BG051PO001-4.3.05-0011 „Сътрудничество между образование и бизнес – път за постигане на качествено професионално обучение“ е насочен към актуализиране на професионалното образование и обучение в съответствие с изискванията на съвременният трудов пазар. Основна негова цел е изграждане на образователен парк – действаща Фотоволтаична централа с мощност 30 kW. Обучението в образователния парк ще се провежда, съобразно учебна програма, подготвена съвместно с фирма "Аниди" ЕООД, специализирана в проектирането и строителство на електроцентрали от възобновяеми източници на енергия.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието и науката.

Новини