Нашите ученици

В днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в образованието и квалификацията на младите хора. Със стартирането на проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“ Министерството на образованието, младежта и науката осигури възможност за учениците от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” да приложат наученото в училище в реална работна среда.

В периода от 01.03.2013 г до 13.09.2013 г. 26 ученика от ПГЕЕ ще работят на реални работни места в четири фирми от град Кърджали. Партньори на Професионалната гимназия са „ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” АД, „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” ООД, "ТРЕЙС РУУТ" ООД и "УНИМАТИКС" ООД. Проведеното практическо обучение ще помогне на момчетата да добият представа как ще изглежда бъдещото им работно място, каква е атмосферата и какво ще бъде ежедневието им, когато започнат да работят по избраната от тях професия, ще улесни прехода им от училище към работа.

Активното партниране между бизнеса и обучаващите институции е ключа към качествената професионална подготовка. За фирмите е важно да участват и партнират в професионалното обучение за да могат да зададат своите изисквания към съдържанието и качеството на обучението, съобразени със спецификата на конкретни работни места.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН.

Новини