Нашите ученици

Уважаеми членове на Обществения съвет,

Изпращам Ви за становище предложението на Педагогическия съвет по държавния план-прием за учебната 2022/2023 година.

  • Приемът за учебната 2022/2023 г. в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ след завършено основно образование да се извърши по следните специалности за професионално образование:

А/

Направление – код 522 Електротехника и енергетика

Професия       – код 522010 – Електротехник

Специалност  - код 5220103 Електрообзавеждане на производството без интензивно и без разширено изучаване на английски език – обучение чрез работа (дуална система на обучение) – 1 паралелка.

Радващо е, че получихме три заявки от работодатели за специалност Електрообзавеждане на производството, дуална система на обучение – Електроразпределение Юг ЕАД, част от групата на EVN България, "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД и „ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Б/

Направление – код 522 Електротехника и енергетика

Професия       – код 522020 – Електромонтьор

Специалност  - код 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника без интензивно и без разширено изучаване на английски език – 1 паралелка.

Специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“, професия „Електромонтьор“ е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година.

В/

Направление – код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Професия            – код 523050 Техник на компютърни системи

Специалност - код 5230501 Компютърна техника и технологии с разширено изучаване на английски език – 1 паралелка.

Това е единствената паралелка в областта, която предлага обучение по тази специалност.

Г/

Направление – код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Професия       – код 523080 Монтьор по автоматизация

Специалност  - код 5230801 Автоматизирани системи без интензивно и без разширено изучаване на английски език – 1 паралелка.

Поради необходимост от кадри фирмите "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД, „ТЕКЛАС – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и "КЯШИФ" ЕООД, изявиха желание и подадоха заявки за възстановяване на приема по специалност „Автоматизирани системи”, професия „Монтьор по автоматизация”. Тази специалност е включена в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година.

  • Максималният брой ученици в паралелка да е 26.
  • Балообразуващи предмети за прием са български език и литература и математика.
  • Балът за класиране се формира като сбор от удвоените резултати от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Училището разполага с необходимите кадри и база за обучение по предложените специалности. Разработва се база за част от обучението по специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“, свързана с придобиване на правоспособност на водач на МПС категория В.

С уважение,

инж. Антоанета Сендова

Новини