Училищни документи

Правилник за устройството и дейността на училището

Стратегия за развитие на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за вътрешния ред в общежитието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Годишен план на училището

Седмично разписание на часовете за втори учебен срок

Дневен режим

Списък на учебниците

График за втори час на класа

График за приемното време на учителите

График за консултации

Работно време на библиотеката

Групи и модули за третия час по ФВС

График за контролни и класни работи

Програма за усвояване на книжовния български език

Учебни планове

Учебници

Етичен кодекс

Бюджет 2018

Отчет 2018 година

Новите и променени закони и заповеди от МОН

Новини