Специалности

В ПГЕЕ се обучават ученици в следните специалности:

ПРОФЕСИЯ - ЕЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ - ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ – Специалността дава възможност за придобиване на знания иумения за извършване на монтаж, поддържане и ремонт на електрически инсталации, табла, кабелни съоръжения и електрообзавеждането на производствени механизми, както и за проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби.

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА

РЕАЛИЗАЦИЯ - Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" може да заема длъжностите: електромонтьор, електротехник, технически ръководител, енергетик, ръководител на група, предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация.

  

ПРОФЕСИЯ - ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ - КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИЗавършилите специалността ученици ще могат да създават и администрират локални компютърни мрежи, да ги свързват към Интернет/Интранет, да асемблират и конфигурират компютърни системи, както и да поддържат необходимия за тяхната работа софтуер и хардуер.

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА

РЕАЛИЗАЦИЯ - Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на компютърни системи“ може да намери реализация като приложен специалист в областите - изграждане и поддръжка на компютърни мрежи и системи, техническото осигуряване и защита на компютърни системи и мрежи, програмно осигуряване на компютърни системи и мрежи, може да се реализира като предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация.

  

ПРОФЕСИЯ - ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ - КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ – След завършване на обучението по специалността учениците ще могат да инсталират необходимия системен и специализиран софтуер за работа на компютърната система според нейната конфигурация, да инсталират приложен софтуер според изискванията на клиента, да тестват, диагностицират и отстраняват проблеми и дефекти в компютърните системи и периферните устройства.

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА

РЕАЛИЗАЦИЯ - Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на компютърни системи“ може да намери реализация като приложен специалист в областите - изграждане и поддръжка на компютърни мрежи и системи, техническото осигуряване и защита на компютърни системи и мрежи, програмно осигуряване на компютърни системи и мрежи, може да се реализира като предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация.

  

ПРОФЕСИЯ - ТЕХНИК НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТ - АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 5 ГОДИНИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИГлавна цел на обучението е учениците да получат знания по основните теоретични принципи и практическа реализация на електронните системи в автомобила, модули за управление, сензори, датчици и електрообзавеждане. Завършилите ученици ще придобият правоспособност за управление на МПС от категория В, ще са запознати с конструкцията на двигателите с вътрешно горене, с основните механизми и системи в автомобилите, ще могат да диагностицират и отстраняват повреди.

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - СРЕДНО

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА

РЕАЛИЗАЦИЯ - Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Техник на транспортна техника” може да заема следните длъжности техник - механик, конструктор, технолог, инспектор - технически надзор,инспектор - безопасност на автомобилния транспорт, ревизор на безопасността на движението, шофьор на леки автомобили, таксита и покрити коли, предприемач, управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация.

Новини