Занимания по интереси

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” – ГР. КЪРДЖАЛИ

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР

Таня Тюркеджиева

У Ч И Л И Щ Н А   П Р О Г Р А М А

ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ЦЕЛИ

Основна цел на програмата е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище

Специфични цели на програмата са:

     1. Повишаване на интереса и мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес и достигане на по-високи образователни постижения.

     2. Допълване, развиване и надграждане на знания, умения и компетентности чрез развитие на творческите способности на учениците.

   3. Повишаване на уменията и компетентността на учениците в професионалната област.

     4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане.

     5. Създаване на механизми за участие на родителите/близките на учениците и обществеността в дейностите на училището.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 1. За изпълнение на Програмата директорът на училището:

а/ предоставя информация на учителите, учениците и родителите за възможностите за организиране на занимания по интереси;

б/ създава организация:

- за определяне на представител на педагогическия съвет, който да координира работата на заниманията по интереси и работи с електронната платформа class.mon.bg;

- за идентифициране на индивидуалните интереси и потребности на учениците;

- за одобряване от педагогическия съвет на търсените занимания по интереси;

- за избор на ръководители на заниманията по интереси;

- за отчитане на проведените занятия;

- за контрол по изпълнение на тематичните програми на заниманията по интереси;

г/ утвърждава в срок, определен от МОН, броя на групите, ръководителите на групите, тематичните разпределения и графика на извънкласната дейност.

 1. Определяне брой на учениците, участващи в заниманията по интереси – съгласно чл.21б от Наредбата за приобщаващото образование училището осигурява участие в заниманията по интереси на минимум 20% от учениците – 43 ученици.
 2. Размерът на средствата за изпълнение на училищната програма се определя от стандартите за финансиране на училищата по формулата :

Общ брой ученици   х 30 лв + 1900 лв. за институция

И е в размер на

215 ученици х 30 лв + 1900 = 8 350 лв. за календарната 2019 година.

 1. Размерът на средствата за финансиране на дейностите за втория срок на 2018/2019 учебна година се определя на 5000 лв.

 1.  Дейности за организиране на работата по проекта - завтория срок на учебната 2018/2019 г. са сформирани 7 групи за занимания по интереси по следните направления:

Тематична област

Тематична

подобласт

Наименование на извънкласната дейност

Брой

ученици

Брой часове

1

Дигитална креативност

Иновации и решаване на проблеми

Клуб „Виртуална класна стая“

36

2

Дигитална креативност

Дигитални учения

Клуб „е-Умения и цифровите технологии“

36

3

Технологии

Техника и технологии

Клуб „Пътешествие в професията“

36

4

Технологии

Техника и технологии

Клуб „млад техник“

36

5

Спорт

Колективни спортове

Секция „Баскетбол“

36

6

Спорт

Колективни спортове

Секция „Волейбол“

36

7

Екологично образование и здравословен начин на живот

 

Знания за здравето

Клуб „Учим се да живеем здрави“

36

 1. Ръководителите на заниманията по интереси разработват програма и график за занятията съобразно Наредбата за приобщаващото образование.
 2. С ръководителите на заниманията по интереси се сключват допълнителни споразумения към основния трудов договор.
 3. Възнагражденията на ръководителите на заниманията по интереси се определят в размер на 12.00 лв. за учебен час с продължителност 45 минути.
 4. Размерът на възнаграждението от 12 лв. включва осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице и работодателя.
 5. Изплащането на възнагражденията на ръководителите на занимания по интереси се извършва ежемесечно въз основа на одобрени от директора отчети за отработените часове за периода.
 6. По време на учебната година се допуска включване на нови ученици в действащите групи.
 7. Родителите на учениците се включват в работата на извънкласните дейности съобразно тематичните програми.
 8. При осъществяване на публичните изяви на заниманията по интереси се канят да присъстват родители на всички ученици от училището, представители на партньорски фирми, на обществеността.
 9. Дейността на заниманията по интереси да се популяризира чрез сайта на училището и местните средства за масова информация.

 Училищната програма е разработена в изпълнение на чл. 21д от Наредбата за приобщаващото образование.

     

 

Новини